2022 August Issue: Quantum Computing Technology

  • “Progress of Quantum Computing Technology [The Editors’ Desk]”

Bing Sheu, Chang Gung University, Taiwan;

Shao-Ku Kao, Chang Gung University, Taiwan.

 

  • “Quantum Computing Technology [Guest Editorial]”

Ching-Ray Chang, Nation­al Taiwan University, Taiwan;

Chao-Sung Lai, Chang Gung University, Taiwan.

 

  • “Photonic Quantum Computers Enlighten the World”

Yen-Hung Chen, National Central University, Taiwan;

 Chien-Hung Cho, Nation­al Taiwan University, Taiwan;

Wei Yuan, Beijing QBoson Quantum Technology, China;

Yin Ma, Beijing QBoson Quantum Technology, China;

Kai Wen, Beijing QBoson Quantum Technology, China;

Ching-Ray Chang, Nation­al Taiwan University, Taiwan.

 

  • “Superconducting and Silicon-based Semiconductor Quantum Computers”

Zhilong Jia, University of Science and Technology of China, China;

Yaobin Fu, Hefei Origin Quantum Computing Technology, China;

Zhen Cao, Hefei Origin Quantum Computing Technology, China;

Wanqing Cheng, Hefei Origin Quantum Computing Technology, China;

Yongjie Zhao, Hefei Origin Quantum Computing Technology, China;

Menghan Dou, Hefei Origin Quantum Computing Technology, China;

Peng Duan, University of Science and Technology of China, China;

Weicheng Kong, Hefei Origin Quantum Computing Technology, China;

Gang Cao, University of Science and Technology of China, China;

Haiou Li, University of Science and Technology of China, China;

Guoping Guo, University of Science and Technology of China, China.

 

  • “ SpinQ Triangulum”

Guanru Feng, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Shi-Yao Hou, Sichuan Normal University, Chengdu, China;

Hongyang Zou, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Wei Shi, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Sheng Yu, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Zikai Sheng, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Xin Rao, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Kaihong Ma, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Chenxing Chen, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Bing Ren, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Guoxing Miao, University of Waterloo, Canada;

Jingen Xiang, Shenzhen SpinQ Technology Co., Ltd., China;

Bei Zeng, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.

 

  • Quantum Computing with Trapped Ions

Wen-Han Png, Hon-Hai Research Institute, Taiwan;

Ting Hsu, Hon-Hai Research Institute, Taiwan;

Tze-Wei Liu, Hon-Hai Research Institute, Taiwan;

Guin-Dar Lin, Nation­al Taiwan University, Taiwan;

Ming-Shien Chang, Academia Sinica, Taiwan.

 

  • “ Nitrogen Vacancy-Centered Diamond Qubit”

Ya-Chi Liu, California State University, Long Beach, USA;

Yi-Chung Dzeng, Academia Sinica, Taiwan;

Chao-Cheng Ting, Pure Metallica, Taiwan.